คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 ต.ค.65 ถึงวันที่ 30 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอบรมการเขียนรายงานสหกิจศึกษา หลักสูตรภาษาจีน
 
     

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสัมมนา 13210–13211 (ชั้น2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) จัดกิจกรรมอบรมการเขียนรายงานสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษาหลักสูตรภาษาจีน เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติสหกิจศึกษาและอาชีพให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 โดยมี อาจารย์ ดร.หลี่ เส้า ฮุย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง“เทคนิคการเขียนรายงานสหกิจศึกษา”