คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 27 ต.ค.65 ถึงวันที่ 27 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายวีรยุทธ รุ่นมี นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา) ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7” กลุ่มสังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัย-นักวิชาการสายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์รุ่นใหม่และรุ่นกลางได้เรียนรู้และฝึกฝนการเขียนโครงร่างวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้น ด้วยหลักสูตรที่เน้นพัฒนา "กระบวนการวิจัย" ของผู้เข้าอบรมผ่านรูปแบบการ "สะท้อนย้อนคิด" จากการศึกษางานวิจัยคัดสรรในเอกสารประกอบการอบรมและจากการศึกษาโครงร่างวิจัยของผู้เข้าร่วมอบรมในกลุ่ม โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงและผู้ช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ร่วมวงสนทนาเพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่ยั่งยืนให้แก่ผู้เข้าอบรม

ขอบคุณข้อมูลจาก : Humanities Research Training by NRCT