คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ต.ค.65 ถึงวันที่ 11 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) 
 
     

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่