คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 7 ต.ค.65 ถึงวันที่ 7 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาจารย์ได้รับรางวัลจากการประกวดบทความวิชาการระดับประเทศ
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ อาจารย์วรธา มงคลสืบสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากผลงานบทความวิชาการเรื่อง "บทบาทของพลเมืองกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน" ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ