คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ต.ค.65 ถึงวันที่ 6 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมชี้แจงการทำข้อตกลงร่วมการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2565
 
     

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงการทำข้อตกลงร่วมการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสัมมนา 13315 โดยในช่วงแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดประชุม พร้อมชี้แจงตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยและคณะฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 และลำดับต่อจากนั้น อาจารย์ ดร.ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กล่าวชี้แจงการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน โดยมีคณาจารย์ของแต่ละหลักสูตรและสาขาวิชาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้