คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ก.ย.65 ถึงวันที่ 26 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564
 
     

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564 ตามแนวทาง EdPEx โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ธรรมรักษา อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์จิราภร คงรอด รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยโอกาสนี้ ผู้บริหารคณะฯ นำโดยท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารยย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ ท่านรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้แทนคณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ เข้าร่วมการประเมินฯ ในครั้งนี้ 

 

ภาพข่าวเพิ่มเติมคลิกที่นี่