คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ก.ย.65 ถึงวันที่ 22 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ TK Park
 
     

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 ณ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิดากร บุญช่วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร ในนามประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ สุวรรณแข ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยมีคุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ พร้อมด้วย คุณวัฒนชัย วินิจจะกูล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกันของสองหน่วยงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการเรียนการสอน ร่วมมือในการวิจัยร่วมกันและเผยแพร่ความรู้ใหม่ นวัตกรรม ข่าวสารที่ได้จากการวิจัยในรูปแบบดิจิทัลและสิ่งพิมพ์ รวมทั้งเพื่อให้บริการวิชาการ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านแก่ชุมชมร่วมกัน