คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 ก.ย.65 ถึงวันที่ 21 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างวินัยวัยนิสิต
 
     

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้อง 18501 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ งานพัฒนานิสิตฯ จัดกิจกรรม “พัฒนาและเสริมสร้างวินัยวัยนิสิต” ภายใต้โครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตของคณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยนิสิต รวมทั้งตระหนักและเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนให้เหมาะสม สอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสรัญญา จารุวรรณโน ภารกิจวินัยนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายและทำกิจกรรมร่วมนิสิตผู้เข้าร่วม