คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 ก.ย.65 ถึงวันที่ 21 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565
 
     

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ (13220) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานระดับสาขาวิชา และระดับหลักสูตร เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้บริหารคณะฯ นำโดยท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ ท่านรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตรเข้าร่วมพิธีลงนาม โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ ร่วมเป็นสักขพยานในพิธีลงนามคำรับรองดังกล่าว

ภาพข่าวเพิ่มเติม : คลิกที่นี่