คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ก.ย.65 ถึงวันที่ 16 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการการจัดการความรู้ : HUSO Research Performance
 
     

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ : HUSO Research Performance โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมของคณะฯ ในรอบ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2562-2564) และเพื่อจัดเวทีระดมความคิดแนวทางยกระดับสมรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรมของคณะฯ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

การจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ บรรยายหัวข้อ “แนวทางการยกระดับสมรรถนะด้านวิจัยและนวัตกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” และในภาคบ่ายของวันเดียวกัน ได้รับเกียรติจาก คุณเพ็ญฉาย กุลโชติ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล บรรยายหัวข้อ “ถอดบทเรียนการใช้ผลงานวิจัยสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564"