คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ก.ย.65 ถึงวันที่ 15 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : "เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกประสบการณ์เชิงวิชาชีพการบริหารและพัฒนาชุมชน
 
     

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาชุมชน) จัดกิจกรรม "เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกประสบการณ์เชิงวิชาชีพการบริหารและพัฒนาชุมชน" ภายใต้โครงการฝึกประสบการณ์เชิงวิชาชีพการบริหารและพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสัมมนา 13210-13211 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมภาคเช้า เป็นการบรรยายเรื่อง “ภาวะการเป็นผู้นำในงานพัฒนาชุมชน” โดย คุณจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา สำหรับกิจกรรมภาคบ่าย เป็นการเสวนาเรื่อง “การฝึกงานการพัฒนาชุมชนอย่างมีความสุขบนความคาดหวัง” โดยวิทยากร ดังนี้
1.รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2.นายธัญญา ศักดิหนูเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา
3.นายจิรัฐติกานต์ เจริญวงศ์ นิติกรองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
4.นายสุชาติ อักษรนำ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก