คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 11 ก.ย.65 ถึงวันที่ 11 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตและศิษย์เก่าได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายชยากร สันสีเมือง นิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) และ นายฐิติกร ภักดี ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดโดย อบจ.สงขลา ร่วมกับ สมาคมเยาวชนจังหวัดสงขลา เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา