คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 1 ก.ย.65 ถึงวันที่ 1 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตได้รับรางวัลระดับดี ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) นางสาวพัชรา โชติธรรม และ นายทวีพัชร์ ศรีช่วย ในโอกาสที่ได้รับรางวัลระดับดี ภาคโปสเตอร์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากเรื่อง "อิทธิพลของทำเลที่ตั้งต่อการขยายตัวของอาคารปลูกสร้าง ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา: กรณีศึกษาบ้านสวนทุเรียน และบ้านท้ายเสาะ" อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ "การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่น (Glocalization of Research Innovation) วันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช