คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 1 ก.ย.65 ถึงวันที่ 1 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาจารย์ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) ในโอกาสได้รับรางวัลระดับดีเด่น ภาคโปสเตอร์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากเรื่อง "การจัดทำฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพื้นที่เกาะบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ "การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่(Glocalization of Research Innovation) วันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช