คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 30 ส.ค.65 ถึงวันที่ 30 ส.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิต HRM คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
     

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตร ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ในโอกาส คว้ารางวัลจากการแข่งขันแผนธุรกิจทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในโครงการ "HR Genius 2022" ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ผลการแข่งขันมีดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 
1.นางสาวพัชรีย์ ชูสง นิสิตชั้นปีที่ 4
2.นางสาวปพิชญา ขวัญดำ นิสิตชั้นปีที่ 4
3.นายณัฎธากร ไหมสุข นิสิตชั้นปีที่ 4

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2
1.นางสาวกนกลักษณ์ รสจันทร์ นิสิตชั้นปีที่ 3
2.นางสาวกชพร เกื้อบุญ นิสิตชั้นปีที่ 3
3.นางสาวจุฑามาศ ชุมแสง นิสิตชั้นปีที่ 3