คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวแจ้งนิสิต
เริ่มแสดง :: 23 พ.ค.65 ถึงวันที่ 23 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
 
     

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 เปิดรับการเสนอชื่อ 25 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2565 จำนวน 3 สาขารางวัล ดังนี้

1.สาขานิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น
2.สาขานิสิตผู้สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร
3.สาขานิสิตผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม

ดาวน์โหลดประกาศหลักเกณฑ์ พร้อมแบบเสนอชื่อ ได้ที่เว็บไซต์คณะ ฯ www.huso.tsu.ac.th หัวข้อข่าว "ข่าวประชาสัมพันธ์" หรือคลิก ดาวน์โหลดที่นี่