คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 พ.ค.65 ถึงวันที่ 17 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขยายเวลาเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา และหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทยประยุกต์

เปิดรับสมัครวันนี้ - 6 มิถุนายน 2565 ทาง https://graduate.tsu.ac.th/graduate/applicant/projectlist.jsp
ดาวน์โหลดประกาศ คลิก https://drive.google.com/drive/folders/1Q1f-rXh9jwi4tC6t7fB5gqsEZPZimJGx?usp=sharing