คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวแจ้งนิสิต
เริ่มแสดง :: 8 ก.พ.65 ถึงวันที่ 8 ก.พ.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผลสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
 
     

ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
แต่ยังไม่มีผลสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ ให้นิสิตดำเนินการสอบให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดการสมัครสอบ http://https://cst.tsu.ac.th

ตรวจสอบรายชื่อ https://drive.google.com/file/d/1Cmmk6OQw-T7OlniDJ8qirCIBdst0M_j4/view?usp=sharing

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-7431-7600 ต่อ 4402