คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 21 ต.ค.64 ถึงวันที่ 21 ต.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาจารย์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยรับใช้สังคม ระดับรางวัลดี
 
     

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "ผลงานวิจัยรับใช้สังคม ระดับรางวัลดี" จากผลงานวิจัยเรื่อง "การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาแฝงในการตลาดแบบโซเซียลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อการดื่มสุราของเยาวชนระดับอุดมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสงขลา" รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 "TSU Get Together" โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดเข้ารับรางวัลในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง