คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 14 ต.ค.64 ถึงวันที่ 14 ต.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตได้รับรางวัลทูตแห่งความดี ประจำปี 2564
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
นายเอกภพ ศิริวัฒน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 และ นางสาวพัชรีย์ ชูสง นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "ทูตแห่งความดี" ประจำปี 2564 เยาวชนหรือบุคคลที่มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม ทำความดีอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ จัดโดย สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม