คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 8 ต.ค.64 ถึงวันที่ 8 ต.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่าได้รับรางวัลเพชรปัทมา ประจำปี 2564
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายธวัชชัย อนันต์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) รหัสนิสิต 561011267 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรปัทมา"
สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น โครงการรัตนบงกช ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยชมรมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย