คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ก.ย.64 ถึงวันที่ 20 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการศึกษาดูงานสถาบันสารสนเทศด้านการบริหารจัดการสถาบันสารสนเทศ
 
     

HUSO NEWS : ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) จัดโครงการศึกษาดูงานสถาบันสารสนเทศด้านการบริหารจัดการสถาบันสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของสถาบันสารสนเทศแต่ละประเภท อันจะส่งผลให้นิสิตสามารถ นำความรู้ไปใช้ในการเรียนและนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการปฏิบัติงานในอนาคต

การจัดโครงการครั้งนี้เป็นการศึกษาดูงานสถาบันสารสนเทศด้านการบริหารจัดการสถาบันสารสนเทศ รูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรสถาบันต่าง ๆ บรรยายให้ความรู้ ดังนี้

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 การบรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการด้านบริการและการจัดกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน” วิทยากรโดย คุณสกุณหงส์ คงไชยบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

วันที่ 11 กันยายน 2564 การบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการจัดโครงการและการจัดกิจกรรมห้องสมุด” วิทยากรโดย คุณนูรีซัน บิลยีหลี ศูนย์การเรียนรู้ TK Park เทศบาลบ้านพรุ / การบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการจัดโครงการบริการชุมชนของห้องสมุด” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แฝงกมล เพชรเกลี้ยง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 13 กันยายน 2564 การบรรยายหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุด” วิทยากรโดย คุณสิริลาภ วิศาล บรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 16 กันยายน 2564 การบรรยายหัวข้อ “การประเมินคุณภาพบริการสถาบันสารสนเทศ” วิทยากรโดย คุณผกาทิพย์ ชูชาติ บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

---------------------------------------------

#มนุษย์ #สังคม #มหาวิทยาลัยทักษิณ

#รอบรู้ศาสตร์เปรื่องปราดภาษา

Faculty of Humanities and Social Sciences

Thaksin University www.huso.tsu.ac.th