คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ก.ย.64 ถึงวันที่ 17 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
 
     

HUSO NEWS : วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยในช่วงแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับประธานคณะกรรมการประเมินฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมนำเสนอข้อมูลและทิศทางการพัฒนาของส่วนงาน โดยมีท่านรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมต้อนรับและให้สัมภาษณ์ในการประเมินฯ ดังกล่าว

#มนุษย์ #สังคม #มหาวิทยาลัยทักษิณ

#รอบรู้ศาสตร์เปรื่องปราดภาษา

Faculty of Humanities and Social Sciences

Thaksin University www.huso.tsu.ac.th