คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ก.ย.64 ถึงวันที่ 17 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การจัดการแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการเพื่อรองรับวิกฤตการณ์ CPVID19
 
     

HUSO NEWS : วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) จัดโครงการบริการวิชาการ "การจัดการแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการเพื่อรองรับวิกฤตการณ์ COVID-19 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจกฎหมายแรงงานและการจัดการแรงงานสัมพันธ์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร โดยในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและให้กล่าวเปิดโครงการตามลำดับ

การจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน” และหัวข้อ “การนำกฎหมายแรงงานมาปรับใช้ในสถานประกอบการในยุคการแพร่ระบาด COVID-19” สำหรับวิทยากรในช่วงที่สอง คือ คุณธรรมนูญ ขุนทองเพชร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้าส่วนงานสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา บรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคม” และหัวข้อ “การนำหลักการประกันสังคมมาปรับใช้ในสถานประกอบการ ในยุคการแพร่ระบาด COVID-19”

---------------------------------------------

#มนุษย์ #สังคม #มหาวิทยาลัยทักษิณ

#รอบรู้ศาสตร์เปรื่องปราดภาษา

Faculty of Humanities and Social Sciences

Thaksin University www.huso.tsu.ac.th