คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ก.ย.64 ถึงวันที่ 12 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรม Smile Voice เสียงสร้างสุข
 
     

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 งานพัฒนานิสิต จัดกิจกรรม "Smile Voice เสียงสร้างสุข : เพราะเสียงของคุณคือดวงตาของเขา" ภายใต้โครงการธนาคารจิตอาสาพัฒนาสังคม ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings โดยมีนิสิตจากหลักสูตรต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

ช่วงแรกของโครงการ ผศ.เสริมศักดิ์ ขุนพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากร นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ และกล่าวเปิดโครงการ

ช่วงต่อมาเป็นการบรรยายหัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสือเสียงและกระบวนการผลิตหนังสือเสียงให้มีประสิทธิภาพ" โดยวิทยากร ผศ.ภัททิรา กลิ่นเลขา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมทั้งเป็นกรรมการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย จังหวัดสงขลา และการบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการใช้เสียงและการเล่าเรื่องในการผลิตหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น" โดย คุณพิมลรัตน์ ตัณฑสุกิจวณิช นักจัดรายการวิทยุ และเจ้าของสถานีวิทยุ Fad Radio FM 92.0 MHz