คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ก.ย.64 ถึงวันที่ 10 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนานิสิตให้เกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 
     

#HUSO_NEWS  : เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) จัดโครงการพัฒนานิสิตให้เกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมด้านทักษะการเรียนรู้ ปรับตัว ก้าวทัน เทรนด์ในยุคดิจิทัล รวมทั้งเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม Expected Learning Outcome (ELO) ของหลักสูตร โดยมี คุณภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์ หัวหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้