คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ก.ย.64 ถึงวันที่ 9 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : TSU-ATMA JAYA-USM Virtual Student Mobility
 
     

#HUSO_NEWS : วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรหน่วยงานวิชาชีพภายในประเทศและต่างประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings โดยการจัดโครงการครั้งนี้เป็นความร่วมมือกับ Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya และ Universiti Sains Malaysia มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระดับชาติและนานาชาติระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในไทยและต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการนำเสนอ และทักษะการสัมมนาเชิงวิชาการในระดับนานาชาติ

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสัมมนา TSU-ATMA JAYA-USM Virtual Student Mobility หัวข้อ Challenges of Online Learning During the Pandemic : Voices from Students. โดยตัวแทนนิสิต นักศึกษาจากทั้ง 3 สถาบัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน