คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ก.ย.64 ถึงวันที่ 9 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติของคณาจารย์และนิสิต
 
     

#HUSO_NEWS  : เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 หลักสูตรศิปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) จัดโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติของคณาจารย์และนิสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ และส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิต

การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย”