คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ก.ย.64 ถึงวันที่ 9 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับสถาบันสารสนเทศในต่างประเทศ
 
     

#HUSO_NEWS : เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) จัดโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับสถาบันสารสนเทศในต่างประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ดังนี้

1. เพื่อให้นิสิตและอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างของชาวไทยและชาวไต้หวัน
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างนิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณกับนักศึกษาและบุคลากรของ มหาวิทยาลัย Tzu Chi Taiwan
3. เพื่อทำกิจกรรมวิชาการในรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณกับนักศึกษาและบุคลากรของ Tzu Chi Taiwan

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย “แนะนำการใช้ชีวิตใน Tzu Chi Taiwanและการทำวิจัย” วิทยากรโดย Assoc Prof.Dr.Ya-Li Cheng มหาวิทยาลัยTzu Chi Taiwan และการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยและร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างของชาวไทยและชาวไต้หวัน โดยนิสิตหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Tzu Chi Taiwan