คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ก.ย.64 ถึงวันที่ 9 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา หลักสูตรภาษามลายู
 
     

HUSO NEWS : วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการเสวนาเรื่อง “ถอดบทเรียน : การเตรียมความพร้อมปฏิบัติสหกิจศึกษาและการปรับใช้ในการประกอบอาชีพ” โดยวิทยากร นางสาวกนกศรี เอียดเนตร (ศิษย์เก่ารหัส 56) นายอัศมาวี เจ๊ะโซ๊ะ (ศิษย์เก่ารหัส 58) นายศุภวิชญ์ ชูภิรมย์ (ศิษย์เก่ารหัส 59) นางสาวสุนิตา ตะวัน (ศิษย์เก่ารหัส 59)และนางสาวอาริณี ลาเตะ (ศิษย์เก่ารหัส 60) ดำเนินการเสวนาโดย นายณัฐพงศ์ นกนวนและนางสาวนนทพร ตรีรัตนธำรง นิสิตชั้นปี 3