คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ก.ย.64 ถึงวันที่ 9 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ระบือศิลป์ ระบิลศาสตร์ ธำรงปราชญ์ภาษาไทย
 
     

HUSO NEWS : วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “ระบือศิลป์ ระบิลศาสตร์ ธำรงปราชญ์ภาษาไทย" ผ่านระบบออนไลน์ โดยการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาและวรรณคดีไทย ได้นำความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในหลักสูตรประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพและสมรรถนะในศาสตร์ภาษาและวรรณคดีไทยในเชิงประจักษ์ ซึ่งในช่วงแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการครั้งนี้

กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะ ประกอบด้วย

1) การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านภาษาและวรรณคดีไทย “ตะลุยโลกปรัศนี ภาษาและวรรณคดีไทย”

2) การประกวดเขียนร้อยแก้ว/การประกวดเขียนร้อยกรอง “ร้อยกรองเสียง เรียงภาษา เชิดชูค่าประชาธิปไตย”

3) การประกวดสวมบทตัวละครพูดและตอบปัญหา “สวมบท ตีความ ตามท้องเรื่อง”

4) การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง “อ่อนหวานสารเสนาะ เพราะอักษรกลอนพาดพัน”

5) การประกวดร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณคดี/วรรณกรรม/ละคร/ภาพยนตร์ไทย “โลกคือละคร ตัวละครคือคนทุกคน”

6) การแข่งขันโต้วาที ญัตติ “อ่านวรรณกรรมเสน่ห์เลิศล้ำกว่าดูละคร”


 

#มนุษย์ #สังคม #มหาวิทยาลัยทักษิณ

Faculty of Humanities and Social Sciences

Thaksin University www.huso.tsu.ac.th