คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 ก.ย.64 ถึงวันที่ 7 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยของคณาจารย์และนิสิต (บรรณารักษฯ)
 
     

HUSO NEWS : วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยของคณาจารย์และนิสิต (บรรณารักษฯ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการวิจัยทางด้านสารสนเทศศึกษา และเป็นแนวทางในการผลิตงานวิจัยทางด้านสารสนเทศศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เมธี ดิสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “สถิติสำหรับงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา”

 

#มนุษย์ #สังคม #มหาวิทยาลัยทักษิณ 

Faculty of Humanities and Social Sciences

Thaksin University www.huso.tsu.ac.th