คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.64 ถึงวันที่ 6 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับชีวิตในศตวรรษที่ 21
 
     

HUSO NEWS : วันที่ 4 - 5 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) ร่วมกับ สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับชีวิตในศตวรรษที่ 21” ให้กับอาจารย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์ นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”

การบรรยายในหัวข้อ “ภูมิศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับชีวิตในศตวรรษที่ 21” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย ชูสำโรง นายทะเบียนสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การบรรยายในหัวข้อ “แนวความคิด และวิธีการสอน โดย Project-based Learning” โดยอาจารย์ ดร. อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยการบรรยายจากคณาจารย์ของหลักสูตรภูมิศาสตร์ สาขาวิชาฯขอขอบคุณวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือจนโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี