คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 1 ก.ย.64 ถึงวันที่ 1 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม
 
     

ขอแสดงความยินดีกับ นายดิเรก วงศ์กีรติเมธาวี ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็น เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน