คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ก.ย.64 ถึงวันที่ 1 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาสมรรถนะสากลและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21