คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 1 ก.ย.64 ถึงวันที่ 1 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตรภาษามลายูคว้าอันดับ 3 จากการแข่งขันพูดอภิปราย
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู)
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอันดับ 3 จากการแข่งขัน "พูดอภิปรายภาษามลายูของนักศึกษาสาขาภาษามลายูในประเทศไทย (Randau)" เมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings