คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ส.ค.64 ถึงวันที่ 27 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านบริการวิชาการองค์กรด้านการศึกษาภาครัฐ
 
     

HUSO NEWS : วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านบริการวิชาการองค์กรด้านการศึกษาภาครัฐ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรด้านการศึกษาภาครัฐ รวมทั้งเพื่อให้ครูและบุคลการทางการศึกษานำความรู้ที่ได้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยมีครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการครั้งนี้กว่า 450 คน

ช่วงแรกของโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกูล ประธานสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย คุณอดิศร แก้วเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ โดยมี ดร.สุเมตตา คงสง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คุณนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำ คุณณฐวรกร รักนาย และคุณเจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

ช่วงที่ 2 ของโครงการเป็นการบรรยายหัวข้อ “ปัญหาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ระดับประถมศึกษา” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ “รองศาสตราจารย์อนันต์ อารีย์พงศ์” ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของการบรรยายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปต่อยอดในการศึกษาเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศในภาษาไทยต่อไป

---------------------------------------------

#มนุษย์ #สังคม #มหาวิทยาลัยทักษิณ

Faculty of Humanities and Social Sciences

Thaksin University

www.huso.tsu.ac.th