คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 13 ส.ค.64 ถึงวันที่ 13 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย" ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2563 เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย สร้างคุณประโยชน์ ทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยและเกิดประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเป็นผู้มีจริยธรรม ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ เป็นแบบอย่างแก่นักวิจัย

#มนุษย์ #สังคม #มหาวิทยาลัยทักษิณ

Faculty of Humanities and Social Sciences

Thaksin University www.huso.tsu.ac.th