คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 9 ส.ค.64 ถึงวันที่ 9 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รางวัลระดับดี จากการนำเสนอบทความแบบบรรยาย ระดับปริญญาตรี
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวศิริลักษณ์ เทือกทักษ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) ได้รับรางวัลระดับดี จากการนำเสนอบทความแบบบรรยาย (ระดับปริญญาตรี)

เรื่อง "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และแบบจำลอง HEC-RAS เพื่อจำลองสถานการณ์ การไหลหลากของน้ำป่า กรณีศึกษา คลองลำปินะ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง" Application of Geographic Information System and the HEC-RAS Model to Simulate Flash Flood Situation: A Case Study of Klong Lampina, Na Choomhed Sub-district, Yan Ta Khao District, Trang Province ในการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ทนงศักดิ์ / อาจารย์ ดร.จำรูญ ศรีชัยชนะ