คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ก.พ.64 ถึงวันที่ 23 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เสวนาฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
 
     

 

เสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อการพัฒนาหลักสูตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องเพชรพิรุณ (ชั้น 2 เฟส 2)
โรงแรมนิวซีซันสแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จัดเสวนาแลกเปลี่ยน
มุมมองเพื่อการพัฒนาหลักสูตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ที่จะผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพตรง
กับความต้องการขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและสังคมในวงกว้างได้

โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณาจารย์และผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ