คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ก.พ.64 ถึงวันที่ 22 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บรรยายพร้อม Workshop “การสร้างสรรค์สำหรับการโฆษณารณรงค์เพื่อสังคม
 
     

 

 

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะเจ้าภาพครั้งที่ 1
ประจำปี 2564 ของเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนานิสิต นักศึกษา ในการสร้างสรรค์สื่อภายใต้ประเด็นปัญหาสังคม
จัดกิจกรรมบรรยายพร้อม Woekshop หัวข้อ “การสร้างสรรค์สำหรับการโฆษณารณรงค์เพื่อสังคม” ผ่านระบบออนไลน์
โปรแกรม ZOOM โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กรชนก ชิดไชยสุวรรณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรบรรยายพร้อม Workshop ให้กับนิสิต นักศึกษา จากทั้ง 3 มหาวิทยาลัย กว่า 121 คน

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ในฐานะเจ้าภาพ ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม และกล่าวต้อนรับวิทยากร คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
เสริมศักดิ์ ขุนพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร ร่วมให้การต้อนรับ

เครือข่าย 3 มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนานิสิต นักศึกษา ในการสร้างสรรค์สื่อภายใต้ประเด็นปัญหาสังคม เป็นเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่าง

1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ซึ่งเห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานด้านสื่อสารโฆษณาในประเด็นปัญหาสังคม ซึ่งสามารถนำมา
สร้างสรรค์เพื่อการออกแบบสื่อสาร ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพื่อนำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาสังคมนั้น ๆ ได้ จึงร่วมกันในการนำโจทย์ปัญหาสังคมให้นิสิต นักศึกษา ได้ฝึกทักษะและกระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การ
พัฒนาออกแบบสร้างสรรค์สื่อ ร่วมรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา
ได้นำความรู้ไปต่อยอดทำประโยชน์ให้กับสังคมในมิติต่าง ๆ โดยกิจกรรมของเครือข่ายทั้ง 3 มหาวิทยาลัยจะมีการดำเนินงาน
ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือ