คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ก.พ.64 ถึงวันที่ 10 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับเครือข่ายภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยในภาคใต้
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสาขาวิชาและคณาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ให้การต้อนรับคณบดี ผู้แทน คณาจารย์
ฅและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย ในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ กับเครือข่ายภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยในภาคใต้ ได้แก่

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีขอบเขตความร่วมมือเพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
พัฒนาการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านภูมิศาสตร์และ
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านวิชาการ