คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ก.พ.64 ถึงวันที่ 9 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หารือทิศทางและแนวทางหลักสูตรผลิตร่วมคณะศึกษาศาสตร์กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
     

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ (13220) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ประธานสาขาวิชา และประธานหลักสูตรที่ผลิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณะผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ในโอกาสเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือทิศทางและ
แนวทางการผลิตร่วมที่มีประสิทธิภาพ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา