คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวแจ้งนิสิต
เริ่มแสดง :: 21 ม.ค.64 ถึงวันที่ 21 ม.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอความอนุเคราะห์นิสิตตอบแบบประเมินการเรียนออนไลน์
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์นิสิตทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ตอบแบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ระลอกใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหาร
จัดการด้านการเรียนการสอนออนไลน์

เข้าสู่ระบบประเมินได้ที่ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNN_ZBUxpMqqw23fViYh0z3lDVOycc7ZjJr2jF0fBIP_KCrQ/viewform?fbclid=IwAR3ytsGB4FBnb6Ko2rCn3bWO67bqOw68kfO1zkLyrfhPh_wtpjGIqtitYrg