คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 ม.ค.64 ถึงวันที่ 15 ม.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
     

 

 

ด้วยกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถติดตาม 
สภานภาพ สถานะการเรียน และค่าใช้จ่าย ของบุตรหลานผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา โดยยกเลิก
การส่งจดหมายแจ้งผลการเรียนของนิสิตถึงผู้ปกครองตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
และให้ใช้ระบบออนไลน์แทน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครองของนิสิตทราบ