คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ม.ค.64 ถึงวันที่ 5 ม.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอความร่วมมือตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ณ จุดคัดกรองคณะฯ
 
     

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรอง COVID-19 สำหรับผู้เข้าใช้และผู้มาติดต่อบริเวณสำนักงานคณะฯ ชั้น 1
จึงขอความร่วมมือทุกท่านถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง
2. ลงชื่อเข้า-ออก หรือสแกน QR Code ไทยชนะ
3. ตรวจวัดอุณหภมูิร่างกาย
4. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
5. ติดสติกเกอร์สีผ่านการคัดกรอง