คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 23 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 23 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน บทความได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ฐาน TCI