คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 23 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 23 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตรภาษาจีนคว้า 6 รางวัลการแข่งขันทักษะภาษาจีน
 
     

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร และคณาจารย์
ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) ในโอกาสคว้า 6 รางวัล จากการแข่งขันสุดยอด
ความสามารถพิเศษแบบจีน ครั้งที่ 4 จัดโดย สถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ผลการแข่งขันมีดังนี้ 

1.การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวโนนา ตอแลมา

2.การแข่งขันร้องเพลงจีน
รางวัลชนะเลิศ นางสาวณิชารีย์ บุญสังข์
รางวัลชนะเลิศ นางสาวโกมลดา รอดทองเติม

3.การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน (ประเภททีม)
รางวัลชนะเลิศ
-นายอณุร์ศักดิ์ สุขส่ง
-นางสาวอังคณา แซ่หยาง
-นางสาววริศรา หารเทา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
-นางสาวนันทิชา ชูชาติพงษ์
-นายธนกันต์ แจ่มจำรัส
-นางสาวณัฐพร พรมเวศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
-นางสาวจุฬาลักษณ์ เก้าเอี้ยน
-นางสาวโกมลดา รอดทองเติม
-นางสาวโสภิตา แต้มประสิทธิ์