คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 21 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : Bilingual Trip รร.บูรณะรำลึก จ.ตรัง
 
     

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง ในโอกาสเดินทางมายังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโครงการค่ายภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ Bilingual Trip โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เรื่อง Phonetics โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลพร ศาสนประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาตะวันตก เป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมในช่วงบ่าย เป็นการอบรมทักษะด้านภาษาไทย เรื่อง การเขียนสารคดี โดยได้รับเกียรติจาก
อาจารย์ ดร. สมิทธ์ชาต์ พุมมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย เป็นวิทยากรอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติการเขียน