คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 14 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 14 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดกวีนิพนธ์
 
     

นายดิเรก วงศ์กีรติเมธาวี นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดกวีนิพนธ์ หัวข้อ "...ดังนั้น ฉันจึงเขียน" เนื่องในงาน "แปดทศวรรษ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์"

จัดโดย ชุมนุมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์